set_output_stream

dolfin.cpp.common.set_output_stream(*args)

Set output stream