set_output_stream

dolfin.cpp.common.set_output_stream(out)

Set output stream