main

dolfin.mesh.boundarysubdomainfinder.main(argv)

Main function