CollisionPredicates_collides_tetrahedron_point_3d

dolfin.cpp.mesh.CollisionPredicates_collides_tetrahedron_point_3d(p0: dolfin.cpp.mesh.Point, p1: dolfin.cpp.mesh.Point, p2: dolfin.cpp.mesh.Point, p3: dolfin.cpp.mesh.Point, point: dolfin.cpp.mesh.Point) → bool

Check whether tetrahedron p0-p1-p2-p3 collides with point.

Parameters:
  • Point & p0 (const) –
  • Point & p1 (const) –
  • Point & p2 (const) –
  • Point & p3 (const) –
  • Point & point (const) –
Return type:

bool