set_output_stream

dolfin.cpp.common.set_output_stream()

Set output stream.

Parameters:& out (std::ostream) –
Return type:void